รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
09 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
0.00 %
07 กศน.ลี้
4.08 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
9.07 %
03 กศน.บ้านธิ
9.10 %
01 กศน.เมืองลำพูน
9.79 %
06 กศน.แม่ทา
9.86 %
05 กศน.ป่าซาง
13.28 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
14.62 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
15.81 %
00 กศน.จังหวัด
31.59 %