รายงานงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2560


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1000 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
24,606,840.00
12,690,782.00
12,690,782.00
11,916,058.00
4,083,245.00
16.59 %
2 1001 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน
1,086,000.00
538,500.00
538,500.00
547,500.00
168,252.00
15.49 %
3 1100 งบตรวจราชการ
23,000.00
0.00
0.00
23,000.00
0.00
0
4 4000 งบดำเนินงาน ผ4>การศึกษานอกระบบ
4,017,242.00
630,100.00
1,602,400.00
2,414,842.00
205,971.51
5.13 %
5 4100 งบรายจ่ายอื่น>ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
744,000.00
744,000.00
744,000.00
0.00
0.00
0
6 4200 งบรายจ่ายอื่น>ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3,004,500.00
0.00
1,596,300.00
1,408,200.00
0.00
0
7 4300 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
320,900.00
320,900.00
166,700.00
154,200.00
0.00
0
8 4500 งบอุดหนุน>ผลผลิตที่ 4
867,850.00
0.00
0.00
867,850.00
0.00
0
9 5000 งบดำเนินงานบุคลากร>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,767,640.00
1,006,080.00
1,006,080.00
761,560.00
259,460.00
14.68 %
10 5100 งบดำเนินงาน ผ5>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,240,239.00
652,300.00
652,300.00
587,939.00
76,058.93
6.13 %
11 6500 งบเงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
10,958,910.00
4,456,300.00
4,456,300.00
6,502,610.00
810,764.22
7.40 %
12 6510 งบเงินอุดหนุน>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2,640,480.00
1,083,000.00
1,083,000.00
1,557,480.00
71,100.00
2.69 %
13 6520 งบเงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
1,757,440.00
586,200.00
586,200.00
1,171,240.00
199,191.00
11.33 %
รวม
53,035,041.00
22,708,162.00
25,122,562.00
27,912,479.00
5,874,042.66
11.08 %